A-Z Dom
E-mail - azdom@azdom.com.pl


Zarządzanie nieruchomościami Toruń

Zarządzanie nieruchomościami Bydgoszcz

Oferta
W celu uzyskania szczegółowych informacji, prosimy o kontakt. Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.
1. Czynności związane z organizacją Wspólnoty Mieszkaniowej przejętej w zarządzanie:
 • wystąpienie o nadanie numeru indentyfikacyjnego REGON
 • wystąpienie o nadanie numeru indentyfikacyjnego NIP
 • utworzenie rachunku bankowego Wspólnoty Mieszkaniowej
 • stworzenie pierwszego budżetu i podstawowych uchwał
2. Czynności związane z przejęciem nieruchomości od poprzedniego Administratora:
 • przygotowywanie protokołów przejęcia nieruchomości
 • protokolarne przejęcie dokumentacji administracyjnej, dokumentacji budowy i powykonawczej dot. nieruchomości od poprzedniego Administratora
 • podejmowanie odpowiednich działań w sytuacji, jeśli przekazana dokumentacja jest niekompletna, bądź wymaga dodatkowej weryfikacji
3. Czynności związane z obsługą administracyjną:
 • prowadzenie aktualnego wykazu lokali, właścicieli lokali i najemców w lokalach niewyodrębnionych oraz przypadających im udziałów w nieruchomości wspólnej
 • opracowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa regulaminów związanych z prawidłowym działaniem nieruchomości tj. zasady rozliczania energii cieplnej i wody, porządku domowego, bezpieczeństwa ppoż. i innych
4. Czynności związane z obsługą finansowo – księgową:
 • utrzymanie płynności finansowej Wspólnoty
 • przygotowywanie projektu planu gospodarczego (w formie planu rzeczowo – finansowego) oraz korekt tego planu
 • bieżąca obsługa zobowiązań Wspólnoty wynikających z zawartych umów
 • bieżąca kontrola przychodów i kosztów ponoszonych przez Wspólnotę
 • rozliczanie opłat z tytułu kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej oraz funduszu remontowego
 • bieżąca kontrola wysokości zaliczek pobieranych na pokrycie kosztów mediów dostarczanych do części indywidualnych
 • dokonywanie rozliczeń zużytej wody oraz energii cieplnej w terminach określonych w Regulaminie Zasad Rozliczania Energii Cieplnej i Wody
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych
 • kontrola prawidłowego wykorzystania nieruchomości w celu uzyskania maksymalnych pożytków zmniejszających koszty utrzymania nieruchomości
 • obsługa związana z bankiem i pocztą
 • wydawanie poświadczeń lub zaświadczeń właścicielom lokali dotyczących dodatków mieszkaniowych
 • internetowy podgląd kartoteki właściciela lokalu po zalogowaniu do systemu INFO-24
5. Czynności związane z technicznym utrzymaniem nieruchomości wspólnej:
 • zlecanie i branie udziału w kontrolach technicznych i okresowych przeglądach nieruchomości zgodnie z wymogami prawa budowlanego
 • prowadzenie książek obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wymaganej przez przepisy prawa budowlanego
 • zapewnienie dostaw mediów i usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania nieruchomości
 • kontrola prawidłowości wskazań liczników głównych oraz liczników indywidualnych zużytych mediów
 • zapewnienie utrzymania w należytym stanie porządku i czystości terenów zewnętrznych, pomieszczeń i urządzeń wspólnego użytku
 • zapewnienie bieżącej konserwacji i napraw urządzeń i obiektów należących do wyposażenia nieruchomości wspólnej
 • zbieranie ofert i prowadzenie negocjacji przy podpisywaniu umów na usługi i dostawy oraz kontrola prawidłowości wykonywania w/w umów
6. Czynności związane z obsługą prawną:
 • zapewnienie ciągłości polis ubezpieczeniowych
 • przygotowywanie projektów uchwał Wspólnoty oraz obsługa procesu głosowania nad tymi uchwałami
 • przygotowywanie, zwoływanie i obsługa zebrań Wspólnoty
 • obsługa rozrachunków publicznoprawnych
 • reprezentowanie ogółu właścicieli w sprawach spornych wynikających z gwarancji i rękojmi dotyczących nieruchomości wspólnej
 • reprezentacja ogółu właścicieli w sprawach wobec organów administracji rządowej, samorządowej
 • kontrola stanu prawnego i faktycznego nieruchomości
5. Obsługa właścicieli i windykacja:
 • naliczanie i ewidencja comiesięcznych zaliczek na poczet kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej oraz mediów dostarczanych do części indywidualnych zgodnie z uchwalonym planem gospodarczym
 • ewidencja wpłat dokonywanych przez właścicieli lokali oraz najemców lokali stanowiących część wspólną nieruchomości
 • windykacja zadłużeń wobec Wspólnoty oraz reprezentacja Wspólnoty w postępowaniu sądowym
6. Kontakt z mieszkańcami i załatwianie spraw, problemów mieszkańców:
 • stały kontakt i wymiana informacji pomiędzy członkami Wspólnoty i zarządcą poprzez e-mail oraz telefon
 • kontakt telefoniczny z zarządcą w sprawach zgłaszania usterek i awarii
 • zamieszczanie do wiadomości mieszkańców ogłoszeń i informacji na tablicach ogłoszeń
A-Z Dom Sp. z o. o. 2012-2024
Projekt i realizacja: upweb.pl